Privacybeleid

De Stichting Leerstoel Uytenbogaert houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent dat wij gegevens uitsluitend verwerken voor de omschreven doelen en ervoor instaan dat uw gegevens beschermd worden.

Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een juiste behandeling van de aanleiding die tot het verstrekken ervan heeft geleid, tenzij een wettelijke plicht tot langere bewaring verplicht.

De Stichting onderhoudt een archief van alle in- en uitgaande correspondentie, waaronder ook emailberichten begrepen worden. Dit archief is niet voor andere doeleinden of geïnteresseerden beschikbaar.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet instaan voor de wijze waarop derden met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren de privacyverklaringen van websites van derden te raadplegen alvorens van deze sites gebruik te maken.

De Stichting zal redelijkerwijs het nodige doen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Mocht er een klacht ontstaan over het beheer of de verwerking van gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Indien gewenst kunt u zich met een klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit privacybescherming.

Amsterdam, juni 2019