Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Leerstoel Uytenbogaerdt

Doel van de stichting: het bevorderen van onderzoek van de relaties tussen levensbeschouwelijke, religieuze en politieke overtuigingen enerzijds en anderzijds de tolerantie ten aanzien van deze overtuigingen. Object van onderzoek is eveneens de normering van tolerantie in Nederlands positief recht.

Het multidisciplinaire onderzoek vindt niet plaats vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke, religieuze of politieke overtuiging.

De stichting wil haar doel bereiken door het instellen en in stand houden van één of meer bijzondere leerstoelen aan de Universiteit Leiden en het benoemen of doen benoemen van de noodzakelijke wetenschappelijke ondersteuning om met betrekking tot het onderwerp van onderzoek onderwijs te geven en dissertaties te begeleiden.

De stichting is opgericht bij notariële akte van 25 april 2019 ten overstaan van mevrouw Mr T.J. van Vuren, notaris te Rotterdam.

De stichting beschikt over financiële middelen, verkregen door giften, subsidies en donaties, afkomstig van particuliere instellingen/personen of overheidsinstanties.
Daarnaast kan het vermogen gevormd worden door erfstellingen, legaten, inkomsten uit vermogen en andere bronnen, zoals opbrengsten uit activiteiten van de stichting.

Met ingang van 1 juli 2021 heeft de stichting Prof. Dr Bastiaan Rijpkema benoemd tot bijzonder hoogleraar “verdraagzaamheid” na een voor een dergelijke benoeming gebruikelijke selectieprocedure. Prof. Rijpkema is benoemd in de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Leidse universiteit voor een periode van vijf jaar.
Bovendien hoopt de stichting een promovendus/-da binnen de termijn van vijf jaar (een “PhD”) te kunnen aanstellen.