Bestuur

Prof. Mr. G.J.M. Corstens, voorzitter
Drs. J.H. Röselaers, secretaris
Mr. A.D.H. Fockema Andreae, penningmeester
Mevrouw Prof. Dr. M.M. Jansen 
Prof. Mr. Dr. C.J.M. Schuyt
Mr. B.W. Roelvink 

G.J.M. Corstens

28-8-2019

3-8-2021

3-8-2024

A.D.H. Fockema Andreae

25-4-2019

31-3-2021

31-3-2024

J.H. Röselaers

25-4-2019

31-3-2022

31-3-2025

C.J.M. Schuyt

25-4-2019

31-3-2021

31-3-2024

B.W. Roelvink

28-8-2019

3-8-2021

3-8-2024

M.M. Jansen                                  

6-5-2022

6-5-2025

6-5-2028

Raad van Advies
Mevrouw Drs. K.G.  Ferrier
Mevrouw P.W.  Boll-Kruseman
Mr. R.A. Fibbe
Rabbijn Drs. J.S. Rookmaaker

Statuten Artikel 5.5: De bestuursleden van de stichting worden benoemd voor een
periode van maximaal drie (3) jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is maximaal twee maal onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag 2020 van de Stichting Leerstoel Uytenbogaert

Vergaderingen
Het bestuur kwam negen keer bijeen: op 29 januari, 5 maart, 29 april, 27 mei, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 4 november, 23 december.

Samenstelling bestuur, raad van advies, curatorium
-Bestuur: Bert Fibbe nam afscheid van het bestuur. Halleh Ghorashi werd benoemd als bestuurslid.

-Raad van Advies: de stichting betreurt het overlijden van Jan Maarten Boll, initiatiefnemer van de leerstoel en voorzitter van de Raad van Advies. In de Raad werden benoemd: Bert Fibbe (voorzitter), Pauline Boll-Kruseman en Kathleen Ferrier.

-Curatorium: het bestuur benoemde Kees Schuyt en Halle Ghorashi in het curatorium van de leerstoel namens de stichting.

Procedure aanstelling hoogleraar
Er werd een benoemingsadviescommissie opgesteld, waarin vanuit het bestuur plaatsnamen Kees Schuyt en Joost Röselaers. De gesprekken werden online gevoerd, in twee rondes. In de tweede ronde gaven drie kandidaten een collega en een uitgebreide presentatie van hun onderzoek.

Contacten met Universiteit Leiden
Er zijn diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen bij het Leids Universiteit Fonds.

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden gaf goedkeuring voor de instelling van de leerstoel, gevestigd aan de faculteit Humanities.

Financien
Dankzij een aantal substantiële giften werd een groot deel van het benodigde bedrag bij elkaar verzameld en kon de procedure van start gaan.

De jaarrekening over 2019 werd goedgekeurd en vanwege ANBI verplichtingen op de website geplaatst.

PR
Het bestuur heeft een brochure opgesteld. Deze is te vinden op de website. Er zijn een aantal voortgangsberichten verstuurd naar (potentiële) donateurs.

Joost Röselaers, secretaris

April 2021

Download bovenstaand verslag als .pdf hier.